tenis

Miło nam poinformować, że LKS Start Wola Mielecka uruchamia drugą sekcję sportową – Tenis Stołowy.
Dziękujemy jednocześnie Norbertowi Bieżyńskiemu za przekazanie na rzecz Klubu stołu do tenisa, dzięki temu możemy już uruchomić pierwsze zajęcia 🙂
W przypadku dużego zainteresowania tą dyscypliną i możliwościami finansowymi Klubu, planujemy zakup kolejnych stołów aby umożliwić większej grupie osób korzystanie z zajęć w tych samym czasie.

Szczegóły nowego projektu prezentujemy w załączonym Regulaminie.

Życzymy dużo radości z kolejnej formy aktywnego spędzania czasu.

Krzysztof Węgrzyn
Prezes LKS Start Wola Mielecka

Regulamin LKS Start Wola Mielecka – sekcja Tenisa Stołowego

1.Terminy
Zajęcia będą się odbywać w budynku SOKiS w Woli Mieleckiej (parter – pierwsza część sali widowiskowej) w ustalone dni i godziny:
Wtorki: 15.45 – 17.45
Czwartki: 15.45 – 17.45
Piątki: 15.00 – 18.00
Planowane okresy treningów w roku 2020: Styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień

2. Uczestnicy
W zajęciach mogą brać udział wyłącznie członkowie Klubu LKS Start Wola Mielecka od ukończonego 16-go roku życia, a młodsi członkowie Klubu wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Sprzęt
Do dyspozycji uczestników zajęć jest dostępny 1 stół. Pozostały sprzęt tj. rakietki oraz piłeczki uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie. W trakcie zajęć obowiązuje miękkie obuwie.

4. Rezerwacja
Rezerwacja terminów będzie się odbywać poprzez wysłania SMS przez uczestnika z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz podaniem daty i godziny planowanej rezerwacji np.
Jan Nowak 21.01. godz 15.45-16.45
Rezerwacja będzie potwierdzona po otrzymaniu SMS-a zwrotnego z informacją potwierdzającą lub z odmową i podaniem innych wolnych terminów w danym dniu.
Rezerwacja terminów jest w cyklach pełnych godzin np. od 15.45 do 16.45
Rezerwacji będzie można dokonać najpóźniej do 3 godzin przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Numer telefonu do uzyskania Rezerwacji: 533790444

5. Koszty
Wszyscy Członkowie Klubu korzystają z zajęć bezpłatnie pod warunkiem uregulowania składki członkowskiej na dany rok. Wysokość składki członkowskiej na rok 2020 będzie ustalona na Walnym Zebraniu Członków w dniu 26.01.

 Uwaga: wszyscy zawodnicy zarejestrowani w klubie tj. dzieci z grupy LKS PP, Seniorzy i juniorzy uprawnieni do gry w danym sezonie oraz członkowie honorowi są zwolnieni z opłaty składek członkowskich.

6. Zasady uczestniczenia w zajęciach
Uczestnicy rozpoczynając zajęcia mają obowiązek:
– zgłosić się do pracownika SOKiS z informacją o rozpoczęciu zajęć
– zadbać o bezpieczeństwo i stan techniczny poprzez: sprawdzenie stanu technicznego stołu, odpowiednie rozłożenie/ustawienie stołu w taki sposób, aby korzystanie z niego nie stwarzało niebezpieczeństwa dla graczy i innych osób korzystających z zajęć w tym samym czasie.
– zakończyć zajęcia w wyznaczonym terminie
– złożyć i zabezpieczyć sprzęt jeśli będzie taka dyspozycja.
– zachować porządek i czystość w trakcie i po zakończeniu zajęć.
– zachowywać się w sposób kulturalny.
Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów (w tym elektronicznych) w trakcie korzystania z zajęć w budynku SOKiS. Osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków będą poproszone o zakończenie zajęć i bezzwłoczne opuszczenie lokalu.
– po zakończeniu zajęć należy zgłosić ten fakt pracownikowi SOKiS.
– wszelkie ewentualne uszkodzenia i szkody wyrządzone w trakcie zajęć muszą być zgłoszone SMS-m na numer rezerwacji wraz z opisem/zdjęciem szkody.
Koszty związane z wyrządzonymi szkodami pokrywają osoby które wyrządziły szkody z własnych środków lub naprawią wyrządzone szkody w wyznaczonym przez Zarząd terminie.
Brak przestrzegania zasad regulaminu będzie skutkował wykluczeniem uczestnika z zajęć na czas określony lub na stałe. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd LKS Start.

7. Inne postanowienia
Każdy mieszkaniec Woli Mieleckiej chętny do skorzystania z zajęć Tenisa Stołowego może  przystąpić do zajęć pod warunkiem wypełnienia deklaracji członkowskiej Klubu i opłacenia składki członkowskiej zgodnie ze statutem Klubu.
Deklarację są dostępne na stronie internetowej Klubu: www.startwolamielecka.pl
Wypełnioną deklarację należy przekazać dowolnej osoby z Zarządu LKS Start. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu członka na swoim posiedzeniu i informuje o tym fakcie kandydata.