• Najbliższy mecz

 • Ostatni mecz

  21.04.2024 (niedziela) 14:00

  Klasa A

  Stadion w Dulczy Wielkiej

  KOLEJKA 18

 • Tabela

  PozycjaKlubMPKT
  11337
  21331
  31829
  41323
  51322
 • STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „START” Wola Mielecka

  statut

  UCHWALONY  W  DNIU 21.07.2019 r.

  ROZDZIAŁ  I

  POSTANOWIENIA  OGÓLNE

  § 1

  1.      Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy „START”  Wola Mielecka,
  a w dalszych postanowieniach statutu zwane jest: LKS „START”

  2.      LKS „START” jest stowarzyszeniem zawiązanym na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawy z dnia 25.09.2015 r. o zmianie  ustawy Prawo o stowarzyszeniach, niektórych innych ustaw obowiązujących od 20.05.2016 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.05.2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru i szczegółowej treści wpisów, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.

  §2

  1.      Terenem działalności LKS „START” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

  2.      Siedzibą LKS „START” jest miejscowość Wola Mielecka, Gmina Mielec.

  §3

  1.      LKS „START” jest organizacją „non–profit”, nie działającą w celu osiągnięcia zysku, zrzeszającą członków na zasadach dobrowolności, a jego działalność opiera się na ich pracy społecznej.

  2.      LKS „START” posiadając osobowość prawną może nabywać majątek nieruchomy celem powiększania bazy sportowej oraz prowadzić działalność gospodarczą.

  3.      Do prowadzenia swojej działalności LKS „START” może zatrudniać pracowników i członków oraz wynagradzać członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na podstawie stosownych umów służących wyłącznie realizacji celów statutowych.

   §4

  1.      LKS „START” jest członkiem rzeczywistym Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” używając jego barw, może także należeć do innych zrzeszeń, związków krajowych i międzynarodowych o podobnych celach statutowych.

  2.      Decyzje o przynależności do innych zrzeszeń, związków podejmuje Zarząd LKS „START”

  §5

  LKS „START” posiada prawo używania znaku (logo), odznak i pieczęci według wzorów opracowanych przez Zarząd LKS „START” i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Klubu. 

  ROZDZIAŁ  II

  CELE  I  ŚRODKI  DZIAŁANIA

  § 6

  Celem LKS „START” jest:

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
  2. Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych.
  3. Realizacja zadań sportowych jako programu wychowawczego dla młodzieży.
  4. Działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  6. Ochrona i promocja zdrowia.
  7. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
   i współpracy między społeczeństwami.
  8. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
  9. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
  10. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

  § 7

  LKS „START” realizuje swoje cele przez:

  1. Organizowanie masowych i wyczynowych zawodów sportowych oraz imprez kulturalnych i turystycznych.
  2. Udział w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych i imprezach kulturalnych i turystycznych.
  3. Prowadzenie szkoleń sportowych i udzielanie w miarę możliwości pomocy finansowej i sprzętowej zawodnikom LKS „START”.
  4. Popularyzację Sportu i współpracę z organami administracji państwowej
   i samorządowej, oraz innymi organizacjami społecznymi w celu podnoszenia sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  5. Angażowanie wszystkich zawodników do różnorodnych form aktywności fizycznej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  6. Organizowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, w tym doskonalenie techniki, motoryki oraz ogólnej sprawności fizycznej zawodników.
  7. Organizowanie zawodnikom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  8. Organizowanie dodatkowych zajęć sportowych w celu wszechstronnego kształtowania młodych organizmów pod względem sprawności fizycznej
   i umysłowej.
  9. Rozwój kontaktów i współpracę z innymi klubami sportowymi w kraju
   i zagranicą.
  10. Prowadzenie działalności wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
  11. Realizowanie zadań wynikających z członkostwa w organizacjach krajowych
   i międzynarodowych.
  12. Inne działania umożliwiające realizowanie celów statutowych.

  § 8

   LKS „START” może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, przy czym dochód z tej działalności będzie wykorzystywany do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

  ROZDZIAŁ  III

  CZŁONKOWIE,  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

  § 9

  1.     Członkami LKS „START” mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym LKS „START”.

  2.     Członkowie LKS „START” dzielą się na:

  1. zwyczajnych,
  2. honorowych,
  3. wspierających.

   § 10

  1.      Członkiem zwyczajnym LKS „START”” mogą być następujące osoby fizyczne, akceptujące cele statutowe:

  1. obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych,
  2.  małoletni w wieku od 16 do 18 lat,
  3. małoletni w wieku poniżej 16 lat, pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody ustawowych przedstawicieli (art.3 ust.2 i 3 ustawy: „Prawo o stowarzyszeniach”).

  2.     Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji Prezesowi LKS „START” lub innemu członkowi Zarządu.

  3.     Zarząd LKS „START” podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków LKS „START” w terminie 30 dni od dnia złożenia przez kandydata deklaracji.

  § 11

  1.     Członkiem honorowym może być długoletni i zasłużony działacz, który wniósł wybitny wkład w działalność i rozwój LKS „START”.

  2.     Godność „Członka Honorowego” nadaje Walne Zebranie Klubu LKS „START” na wniosek Zarządu.

  § 12

  1.     Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, uznająca cele stowarzyszenia, będąca zainteresowana rozwojem jego działalności, która zadeklaruje przestrzeganie niniejszego Statutu i będzie wspierać LKS „START” materialnie, organizacyjnie lub w inny sposób.

  2.     Członek wspierający, który zadeklaruje pomoc materialno – finansową dla Klubu może uchwałą Zarządu LKS „START” w nazwie Klubu umieścić swoje nazwisko lub nazwę firmy na podstawie zawartej odrębnie umowy cywilno – prawnej.

  3.     Decyzję o przyjęciu członków wspierających podejmuje Zarząd LKS „START” na podstawie pisemnego wniosku.

  § 13

  1.      Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

  1. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym do władz LKS „START” z ograniczeniami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”,
  2. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz LKS „START”,
  3. brania udziału w pracach statutowych organów działalności LKS „START”,
  4. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności LKS „START”,
  5. korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez LKS „START”,
  6. korzystania z urządzeń i sprzętu LKS „START” na zasadach określonych przez Zarząd,
  7. reprezentowania barw i noszenia odznaki LKS „START”,
  8. brania udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez LKS „START”,
  9. wstępu na imprezy klubowe na zasadach określonych przez Zarząd,
  10.  korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd.

  2.      Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jedynie brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach LKS „START” poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

  § 14

  1.      Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

  1. brać udział w działalności LKS „START” i realizacji jego celów,
  2. przestrzegać statut i uchwały władz LKS „START”,
  3. regularnie opłacać składki członkowskie.

  2.      Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz LKS „START”.

  3.      Członkowie honorowi oraz zawodnicy uprawnieni do gry w LKS „START” są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

  § 15

  1.      Utrata członkostwa następuje na skutek:

  1. pisemnej rezygnacji złożonej przez członka na ręce Zarządu,
  2. zalegania w opłacie składki członkowskiej – zgodnie z regulaminem opłaty składek,
  3. wykluczenia z LKS „START” decyzją Zarządu podając przyczynę wykluczenia,
  4. utraty praw obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądowego,
  5. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  6. likwidacji LKS „START”,

  2.      Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z listy członków, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Klubu LKS „START” Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.

  ROZDZIAŁ  IV

  STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  KLUBU

   § 16

  1.      Organizacja klubu obejmuje Władze Klubu.

  2.      Zarząd Klubu opracowuje, a Walne Zebranie zatwierdza stosowne wewnętrzne regulaminy funkcjonowania władz Klubu  LKS „START”.

  ROZDZIAŁ  V

  WŁADZE  KLUBU

  § 17

  1.      Władzami LKS „START” są:

  1. Walne Zebranie Klubu,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,

  2.      Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, bezwzględną większością głosów (50 % +1)  zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Klubu. O jawności głosowania  każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.

  3.      Uchwały wszystkich władz LKS „START” zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W razie równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego.

  A. WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW  KLUBU

  § 18

  1.      Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą LKS „START”.

  2.      Walne Zebranie Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

  3.      Walne Zebranie Klubu zwyczajne:

  1. Walne Zebranie Klubu Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest raz na
   2 lata przez Zarząd LKS „START”. Termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd i podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
  2. Walne Zebranie Klubu Sprawozdawcze zwoływane jest raz do roku przez Zarząd LKS „START”. Termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd
   i podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

  4.      Walne Zebranie Klubu nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej ilości członków zwyczajnych LKS „START”.

  5.      Walne Zebranie Klubu nadzwyczajne jest zwoływane najpóźniej w terminie miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie w sprawach dla których zostało zwołane.

  6.      Walne Zebranie Klubu przebiega zgodnie z regulaminem pracy zatwierdzonym na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu.

  §19

  1.      Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

  1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju LKS „START”
  2. uchwalanie programów merytorycznych i finansowych działalności Klubu,
  3. uchwalanie zmian statutu,
  4. wybór Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej LKS „START”.
  5. udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu LKS „START”
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności,
  7. ustalenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu i Komisji  Rewizyjnej oraz ustalenie liczby ich  zastępców,
  8. uchwalanie wewnętrznych regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
  9. ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
  10. nadawanie godności członka honorowego,
  11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków LKS „START”  lub jego władze,
  12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu LKS „START” i przeznaczeniu jego majątku.

  2.      Walne Zebranie Klubu wybiera Prezesa oraz członków Zarządu w osobnych głosowaniach.

  3.      Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

  § 20

  1.      W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział:

  1. z głosem decydującym – członkowie zwyczajni i honorowi,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz  osoby zaproszone przez Zarząd LKS „START”

  B.  ZARZĄD  KLUBU

  § 21

  1.      Zarząd jest najwyższą władzą LKS „START” w okresie między Walnymi Zebraniami Klubu.

  2.      Zarząd Klubu składa się z 4 do 7 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika wybranych przez  Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.

  3.      Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

  4.      Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

  5.      Prezes Zarządu reprezentuje LKS „START” na zewnątrz, czuwa nad całokształtem prac Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu.

  § 22

  1.      Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu
  w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

  1. kierowanie działalnością LKS „START”,
  2. wybór delegatów na Walne Zebranie Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych oraz innych Zrzeszeń, związków,
  3. zarządzanie majątkiem i funduszami LKS „START” zgodnie z  obowiązującymi przepisami,
  4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
  5. zatwierdzanie władz i preliminarzy imprez rangi krajowej i międzynarodowej,
  6. zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Klubu,
  7. rozpatrywanie sporów powstałych wewnątrz LKS „START”,
  8. nadzorowanie i kontrolowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez LKS „START”,
  9. podejmowanie decyzji o przyjęciu zapisów i darowizn,
  10. nadawanie odznak i wyróżnień członkom i zawodnikom, za wzorowe wykonywanie obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań LKS „START”,
  11. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
  12. przyjmowanie i skreślanie członków,
  13. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

  §23

  1.      Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków klubu.

  2.      Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  3.      Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

  4.      W przypadku powstania wakatu w Zarządzie w trakcie trwania kadencji, Zarząd może na podstawie własnej uchwały dokooptować nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

  C.  KOMISJA  REWIZYJNA

     §24

  1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności LKS „START”

  2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 4 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Klubu.

  3.      Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

  4.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  2. wydanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień
   w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3. składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdań ze swej działalności, oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień
   i przedsięwzięć Zarządu jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu klubu,
  5. prawo do wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zabrania Klubu lub zebrania Zarządu.
  6. reprezentowanie stowarzyszenie za pośrednictwem wskazanego w uchwale Komisji Rewizyjnej członka w umowach pomiędzy Członkami Zarządu
   a Klubem i sporach z nim.

  6.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

  1. być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

  § 25

  1.      Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

  2.      Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania z członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie

  3.      Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

  4.      W przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, Komisja może na podstawie własnej uchwały dokooptować nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dobranych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru. 

  § 26

  Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział we wszystkich zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

  ROZDZIAŁ  VI

  WYRÓŻNIENIA  I  KARY DYSCYPLINARNE

  § 27

  1.      Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

  2.      Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin opracowany przez Zarząd Klubu i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Klubu.

  § 28

  1. Do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych uprawnione są następujące organy:
  1. Zarząd LKS „START”,
  2. Komisja Rewizyjna LKS „START”,
  3. Walne Zebranie Klubu LKS „START”.

  2.      W razie nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał, zarządzeń, regulaminów, wytycznych oraz orzeczeń dyscyplinarnych LKS „START” a także innych przepisów nadrzędnych władz sportowych i administracyjnych oraz przepisów gry w piłkę nożną, organom wymienionym w ust. 1 przysługuje prawo wymierzenia kar:

  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. dyskwalifikacja na określoną ilość meczy, czasowa lub na stałe,
  4. zawieszenie w pełnieniu określonej funkcji, czasowe lub stałe,
  5. czasowe zawieszenie,
  6. wykluczenie z LKS „START”
  7. zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w strukturach LKS „START” czasowy lub stały,
  8. wykluczenie z uczestnictwa w zawodach określonego szczebla lub wykluczenie z kadry danej drużyny, czasowe lub stałe,
  9. inne kary.

  3.      Zasady oraz tryb wymierzania kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd         Klubu.                  

  4.      Od wymierzonych kar, członkom LKS „START” przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu.

  5.      Odwołanie od orzeczeń dyscyplinarnych powinno być składane na piśmie
  w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym członek LKS „START” został powiadomiony o ukaraniu.

  6.      Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

  ROZDZIAŁ  VII

  MAJĄTEK  I  FUNDUSZE  KLUBU

  § 29

  1.      Na majątek i fundusze LKS „START” składają się:

  1. nieruchomości, ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne,
  2. składki członkowskie,
  3. darowizny, spadki, zapisy, nawiązki i dotacje,
  4. dochody z działalności gospodarczej,
  5. dotacje i inne środki celowe przyznane Klubowi na zlecone wykonywanie zadań,
  6. dochody z lokat i papierów wartościowych,
  7. dochody z działalności statutowej,
  8. dochody z majątku stowarzyszenia.

  2.      Majątek LKS „START” nie może być wykorzystywany do:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków LKS „START” członków organów lub pracowników oraz osób,z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu LKS „START”

  3.      Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy, oraz ich osoby bliskie.

  § 30

  1.      Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw LKS „START””, wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, Wiceprezesa oraz upoważnionego członka Zarządu.

  2.      Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku LKS „START” na  kwoty  większe  niż równowartość 5 000 zł wymagają uchwały Zarządu LKS „START”.

  ROZDZIAŁ  VIII

  ZMIANA  STATUTU,  ROZWIĄZANIE LKS „START”

  § 31

  1.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu LKS „START” może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu powziętej większością 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  2.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie LKS „START” mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Klubu wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania. Do zawiadomienia określonego w § 18 należy dołączyć projekt stosownych uchwał.

  3.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu LKS „START” Walne Zebranie Klubu określa sposób przeprowadzenia likwidacji, oraz przeznaczenie majątku LKS „START” wyznaczając 5 osobową Komisję do likwidacji spraw majątkowych.

  ROZDZIAŁ  IX

  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

  § 32

  1. Obecny Statut z dnia 21.07.2019 odwołuje Statut uchwalony w dniu 05.01.2015 r.